PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY PIVOVARY

 

 • Úvodní ustanovení

 

  1. Pro účely těchto Podmínek užívání služby Pivovary a jejich součástí (zejména Zásady zpracování osobních údajů) mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Aplikace“ znamená stejnojmennou Android nebo iOS aplikaci, prostřednictvím které je Služba poskytována;

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Podmínky“ znamenají tyto Podmínky užívání služby Pivovary; 

„Hodnocení“ znamená příspěvek Uživatele, který je přístupný ostatním Uživatelům. Hodnocení se obvykle sestává z vlastního hodnocení, textového komentáře, a případně grafického, obrazového (foto), audiovizuálního (video) anebo jiného obsahu;

„Nařízení“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

„Pivovar“ znamená gastronomické zařízení zahrnuté do Služby;

„Profil“ znamená účet Uživatele vytvořený registrací; 

„Provozovatel“ znamená společnost MobileSoft s.r.o., IČO: 02573857, se sídlem Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33165;

 

„Služba“ znamená službu Pivovary, jejímž účelem je hodnocení gastronomických zařízení – Pivovarů Uživateli;

„Uživatel“ znamená jakoukoliv osobu používající Aplikaci, či návštěvníka Webového rozhraní;

„Webové rozhraní“ znamená on-line verze Služby dostupná na adrese www.brewee.app

„Zásady“ znamenají zásady zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a které jsou uvedeny v samostatném navazujícím dokumentu zde www.brewee.app/privacypolicy.pdf

 

 • Základní ustanovení a registrace Uživatele; rozhraní a registrace pro Pivovary

 

  1. Provozovatel poskytuje Službu Pivovary, kterou mohou Uživatelé užívat prostřednictvím Aplikace nebo Webového rozhraní. Služba slouží k vyhledávání a hodnocení Pivovarů v ní zahrnutých. 
  2. Uživatel bez registrace může ve Službě vyhledávat a zobrazovat jednotlivé Pivovary, včetně jejich hodnocení vytvořených jinými Uživateli. Registrovaný Uživatel může prostřednictvím svého Profilu přidávat k Pivovarům Hodnocení. Dále také může navrhovat přidání nového Pivovaru do Služby.
  3. Registraci může Uživatel bezplatně provést prostřednictvím Aplikace nebo Webového rozhraní. V rámci registrace si Uživatel zvolí uživatelské jméno, heslo a zadá svůj e-mail a stát pobytu. Registrace se provádí on-line. Po úspěšném vytvoření Profilu jej může Uživatel doplnit o profilovou fotografii či případně další údaje.
  4. Používání uživatelského jména, hesla anebo jiných přihlašovacích údajů zadaných při Registraci je na plnou odpovědnost Uživatele. Uživatel je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí a provést vhodné kroky k zachování zabezpečení a důvěrnosti přihlašovacích údajů (zejména provádění pravidelných změn přihlašovacích údajů). V případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů je Uživatel povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele, a to zasláním e-mailu na  info@brewee.app
  5. Kontaktní osoby Pivovarů jsou oprávněny využít rozhraní Aplikace určené pro Pivovary a Službu. Vztah mezi konkrétním Pivovarem a Provozovatelem bude případně upraven samostatnou smlouvou či smlouvami, včetně otázek týkajících se zpracování a předávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Pivovarem.

 

 • Práva a povinnosti Uživatele 

 

  1. Uživatelé jsou povinni se při využívání Služby řídit těmito Podmínkami; zejména jsou povinni dbát o to, aby obsah Hodnocení byl plně v souladu s těmito Podmínkami.
  2. Uživatel se při využívání Služby zavazuje, že:
 1. bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;
 2. nebude porušovat duševní vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetích osob, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv nepovoleně užívat obsah ve Službě, tj. fotografie, audio-vizuální záznamy atd., který je chráněn zejména Autorským zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
  1. Uživatel se dále zavazuje, že při využívání Služby, které spočívá ve zveřejňování či sdílení obsahu, především Hodnocení, nebude takový obsah zahrnovat zejména:
 1. hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo takováto grafická nebo jiná vyjádření týkající se náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví či určitých skupin osob nebo které by mohly zasahovat do osobnostních práv třetích osob (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo určité skupině osob újmu;
 2. nepravdivé informace a vlastnosti týkající se Uživatele, přičemž Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu, včetně zveřejňování obsahu, který nepatří k pravé identitě Uživatele;
 3. obtěžující politické nebo náboženské názory, včetně nadměrného a nepřiměřeného používání národních nebo náboženských symbolů; anebo
 4. obsah, který by podněcoval k jakémukoliv podvodnému či jinému jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
  1. Uživatel dále nesmí zejména:
 1. propagovat, uvádět či publikovat prostřednictvím Služby jakékoliv komerční aktivity své či třetích stran (vyjma událostí a domluvené propagace Pivovarů), či zveřejňovat materiál způsobilý poškodit dobré jméno či zájmy Provozovatele;
 2. jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu Aplikace nebo Webového rozhraní, zejména ohrožovat či narušovat jejich provoz, datový obsah, integritu prostřednictvím dekompilace zdrojového kódu, důvěrnost, bezpečnost nebo neoprávněně získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; anebo
 3. používat Službu k prodeji zboží, služeb či k distribuci reklamních materiálů.
  1. Uživatel prohlašuje, že je ve smyslu Autorského zákona výlučným autorem obsahu jím zveřejněného anebo zpřístupněného v rámci Služby (tj. včetně Profilu a jeho obsahu), popřípadě že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s tímto obsahem v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob. Pokud Uživatel poskytne tento obsah za účelem, aby byl zveřejněn (včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb nebo grafických výtvorů apod.), uděluje Provozovateli územně i množstevně neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci, v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv, k jakémukoliv způsobu užití takového obsahu všemi zákonem povolenými způsoby, zejména k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování tohoto obsahu či spojení s jiným obsahem či zařazení do souboru. Licence dle předchozí věty obsahuje rovněž právo licenci převést v celku či části na jakoukoliv třetí osobu nebo udělit podlicenci jakékoliv třetí osobě v plném rozsahu (tedy včetně práva převést licenci na třetí osobu nebo udělit podlicenci jakékoliv třetí osobě). Provozovatel není povinen takovou licenci využít. Uživatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté licence a bez zbytečného odkladu i bez výzvy učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv.
  2. Ochranné známky, loga, grafiky, obrázky, fotografie, animace, videa a texty, které se objeví ve Službě a nejsou autorským dílem Uživatele, nemohou být Uživatelem reprodukovány, používány, publikovány, distribuovány, prodávány ani ukazovány bez předchozího písemného svolení ze strany Provozovatele.
  3. Uživatel v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v těchto Podmínkách bude informovat o takovém porušení Provozovatele bez zbytečného odkladu. Každý Uživatel oznámí Provozovateli porušení Podmínek jiným Uživatelem a rovněž oznámí nežádoucí nebo závadný obsah ve Službě zveřejněný jiným Uživatelem, a to odesláním zprávy Provozovateli.
  4. V případě připomínek k Hodnocení či jiným zveřejněným údajům se Pivovar může obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@brewee.app.

 

 • Odpovědnost Provozovatele 

 

  1. V rozsahu umožněném právními předpisy Provozovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel nebo kdokoliv jiný může zveřejnit ve Službě včetně svého Profilu, především Hodnocení. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný. Provozovatel je oprávněn v jakémkoliv rozsahu omezit nebo smazat zpřístupnění nebo zveřejnění jakéhokoliv sdělení, příspěvku, zejména zprávy, fotografie, příp. videa, které byly publikovány ve Službě v rozporu s Podmínkami.
  2. Při využívání Služeb Provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb apod.
  3. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za neoprávněné používání Služby, respektive Profilu.
  4. V rozsahu umožněném právními předpisy Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv sdělení nebo příspěvky Uživatele zveřejněné ve Službě nebo na Profilu Uživatele.
  5. Provozovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem v důsledku nepřístupnosti Aplikace či Webového rozhraní, způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Provozovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat Uživatele, s výjimkou případů odpovědnosti za porušení zabezpečení osobních údajů podle příslušných ustanovení Nařízení. Provozovatel si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti internet omezit či dočasně zastavit provoz Služeb bez náhrady. 
  6. Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb Uživateli v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele. Za vznik jakékoliv újmy Uživatele způsobené uvedeným přerušením poskytování Služeb nenese Provozovatel žádnou odpovědnost a Uživatel není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím Uživateli v důsledku takového přerušení vznikne.
  7. Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli pro jakékoliv porušení povinností Uživatelem. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele.
  8. Uživatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě registrace, využíváním Služeb, Aplikace či Webového rozhraní nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.

 

 • Aplikace a Webové rozhraní

 

  1. Konkrétní způsob provedení Registrace a užívání Služeb je stanoven v rámci příslušného rozhraní v Aplikaci a Webovém rozhraní a může být kdykoliv Provozovatelem upraven nebo změněn, a to graficky, obsahově anebo jinak. Při provedení Registrace a při využívání Služeb je Uživatel povinen se řídit příslušnými pokyny v rámci v Aplikace či Webového rozhraní, pokud takové pokyny nejsou uvedeny v těchto Podmínkách. Pokyny týkající se technického provedení Registrace jsou považovány za pokyny udělené podle těchto Podmínek a jsou závazné.
  2. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat neustálou dostupnost Aplikace či Webového rozhraní (resp. Služeb). 
  3. Aplikaci nelze upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. Jakékoliv užití Aplikace či Webového rozhraní, popř. jejich částí či obsahu, Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Aplikace a či Webové rozhraní určeny v souladu s těmito Podmínkami, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno.

 

 • Licenční ujednání

 

  1. Provozovatel je výlučným nositelem autorských a jiných práv vztahujících se k Službě, Aplikaci a Webovému rozhraní.
  2. Provozovatel uděluje Uživateli licenci k Aplikaci a souvisejícím databázím, které budou v rámci užívání Aplikace Uživatelem užity. Licence je udělena jako bezúplatná, nevýhradní, časově omezená na dobu užívání Aplikace a místně neomezená. Licence je udělena k užívání Aplikace a databází způsobem a k účelu vyplývajícímu z Podmínek a z účelu a určení Aplikace a Uživatel se zavazuje ji dodržovat.
  3. Uživatel nesmí obsah Aplikace či Webového rozhraní zejména jakkoliv měnit, rozmnožovat jej, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, sdělovat veřejnosti, uchovávat jej v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem a podobně.
  4. Je zakázáno jakékoli monitorování anebo zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace a Webového rozhraní (např. rozkládání, dekompilace, dešifrování či provádění zpětné analýzy jakéhokoli software nebo aspektu zahrnutého v Aplikaci či Webovém rozhraní). Uživatel nemá právo zhotovit záložní kopie jakéhokoli obsahu Aplikace a Webového rozhraní, který není jeho původním autorským dílem. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do Aplikace a Webového rozhraní nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s Aplikací a Webovým rozhraním (zejména autorských) může Provozovateli způsobit újmu, která bude uplatněna vůči Uživateli.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Služba může obsahovat předměty duševního vlastnictví třetích stran, především ochranné známky Pivovarů. Uživateli nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, log, autorských práv nebo jakýchkoliv dalších předmětů duševního vlastnictví Provozovatele či třetích stran. V případě ochranných známek užitých v Aplikaci se jedná o ochranné známky třetích stran/osob, které nemají žádný vztah k Provozovateli.

 

 • Závěrečná ustanovení

 

  1. Těmito Podmínkami se řídí veškeré právní poměry mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklé při užívání Služby. Užívání Služby a tyto Podmínky, resp. právní poměry založené mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají Podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. Provozovatel a Uživatel sjednávají, že se nebude při plnění těchto Podmínek přihlížet k obchodním zvyklostem.
  2. Provozovatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám Uživatele jakékoliv své pohledávky, a to zejména jakékoliv náhrady škody, újmy, bezdůvodná obohacení, poplatky, náklady a další plnění. Uživatel není oprávněn provést žádný zápočet svých pohledávek vůči pohledávkám Provozovatele, ani postoupit svou pohledávku vůči Provozovateli. Uživatel tímto výslovně souhlasí a uděluje svůj souhlas s postoupením nebo převodem práv a závazků Provozovatele nebo jejich částí na jakoukoliv třetí osobu či osoby. Provozovatel se zavazuje Uživatele informovat o takovémto postoupení či převodu.
  3. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost jako celku. Provozovatel se zavazuje nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat. 
  4. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit. 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem [●].