ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) popisují způsob shromažďování, uchování a jiného zpracování osobních údajů společností MobileSoft s.r.o., se sídlem Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 025 73 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33165 („Provozovatel“), v souvislosti s užíváním aplikace a služby Pivovary (CZ/SK) („Aplikace“) a webovými stránkami www.mobilesoft.eu („Webové rozhraní“), jejichž účelem je hodnocení gastronomických zařízení – pivovarů Uživateli („Služba“).

Zásady doplňují a jsou nedílnou součástí Podmínek pro užívání služby Pivovary („Podmínky“). Definice/pojmy uvedené v Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v těchto Zásadách.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro Provozovatele prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné. S osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („Nařízení“).

Provozovatel může tyto Zásady kdykoli s okamžitou účinností měnit. O takové změně Vás budeme informovat. Pokud budou tyto Zásady pozměněny takovým způsobem, že bude vyžadován Váš souhlas, opět Vás o něj požádáme.

Poslední aktuální verze těchto Zásad je k dispozici v zápatí Webového rozhraní a v odkazu v příslušné části Aplikace.

 1. Všeobecné informace

Provozovatel je ve smyslu Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou specifikovány níže).

Bez Vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (tj. poskytování Služby) a jiných smluv, které s Vámi můžeme případně uzavřít, nebo pro plnění našich právních povinností, či případně také pro účely oprávněných zájmů. V ostatních situacích zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě, že jste se zpracováním Vašich osobních údajů udělili souhlas.

Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy (poskytování Služby), zejména k zajištění vnitřních procesů Provozovatele a jeho smluvních partnerů, které jsou nezbytné zejména pro zajištění poskytování Služby.

Zásady tedy blíže popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

 • Účely zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy s Uživatelem (plnění vzájemného právního vztahu, na základě kterého je Uživateli poskytována Služba);
 • Plnění smlouvy s Pivovarem (zejména předsmluvní jednání a plnění smluv mezi Pivovarem a Provozovatelem);
 • Plnění právních povinností;
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, například vytváření statistických přehledů týkajících se chování Uživatelů Služby);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů (Provozovatel může zasílat obchodní sdělení týkající se Služby a produktů a služeb jednotlivých Pivovarů vedených ve Službě prostřednictvím e-mailu, SMS/MMS či push notifikací);
 • Vyřizování požadavků Uživatelů (například využití možností kontaktovat Provozovatele prostřednictvím Aplikace).

 

 • Jednotlivé skupiny zpracovávaných údajů
 • Kategorie osobních údajů

 

V souvislosti s Vaší aktivitou a v závislosti na jejím rozsahu může  při poskytování Služby docházet ke zpracování následujících osobních údajů:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s Pivovarem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy s Pivovarem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO; DIČ Plnění smlouvy s Pivovarem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce
E-mail Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s Pivovarem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Telefonní číslo Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s Pivovarem; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
Login (jméno nebo přezdívka) Plnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
Heslo Plnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
Stát Plnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
Provozní a lokalizační údaje Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Údaje v Profilu / Uživatelem či Pivovarem nahraný nebo poskytnutý obsah Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s Pivovarem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů

 

 • Cookies

 

Nad rámec výše uvedených osobních údajů může Webové rozhraní užívat cookies pro účely identifikace Uživatelů, pro zapamatování jazykových preferencí a usnadnění navigace. 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy Webové rozhraní začnete využívat. Cookies je možné ve Vašem internetovém prohlížeči anebo mobilním zařízení zakázat, avšak některé sekce Webového rozhraní nemusí v takovém případě fungovat správně. O podmínkách užití cookies třetích stran, konkrétně Google, se můžete dočíst zde.

Kromě cookies zpracováváme také IP adresu či záznam voleb  ve Webovém rozhraní, a to za účelem plnění smlouvy, příp. z důvodu ochrany oprávněného zájmu správce (viz blíže bod. 4 Zásad). 

 

 • Způsoby zpracování osobních údajů

 

Při registraci shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím formuláře v Aplikaci nebo Webovém rozhraní. Provozovatel tak získá přístup k Vašemu e-mailu, loginu (jméno nebo přezdívka), heslu a státu, ve kterém se nacházíte. Bez zpracování těchto osobních údajů nebude možné registraci provést (resp. založit Váš Profil). Kromě toho můžete kdykoliv vyplnit také nepovinné informace: [●]. Dále zpracováváme osobní údaje v podobě profilové fotografie nebo jiného Vámi nahraného či poskytnutého obsahu.

Bez ohledu na provedení registrace zpracováváme při používání Služby Vaše provozní a lokalizační údaje.

Uvedením těchto údajů jste si vědomi s jejich zpracováním, případně, je-li tak uvedeno, udělujete souhlas s jejich zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě tyto údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebude-li k jejich zpracování existovat jiný zákonný důvod. 

Vaše údaje můžete změnit či smazat v nastavení svého Profilu. 

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím nástrojů umístěných či odkazovaných v Aplikaci, resp. Webovém rozhraní či jinými způsoby, které Provozovatel dává k dispozici, mohou být použity informace, které jste již ve Službě uvedli.

Při užívání Služby servery Provozovatele nebo jeho zpracovatelů automaticky rozeznají IP adresu Vašeho zařízení (jedná se o číslo, které identifikuje každé zařízení připojené na internet), či případně další identifikátory. 

Zpracováváme také statistické anonymizované informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem Uživatelé anebo návštěvníci Stránky využívají.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na odkaz umístěný v zápatí zaslaného obchodního sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@mobilesoft.eu.

 

 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů Provozovatele a jednotlivých Pivovarů vedených v Aplikaci, a to prostřednictvím prostřednictvím e-mailu, SMS/MMS či push notifikací, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na poskytování Služby.

 

 • Příjemci údajů

 

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Provozovatelem, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Kategorie příjemců osobních údajů jsou následující:

 • Pivovary;
 • Orgány veřejné moci;
 • Poskytovatelé webových služeb a IT řešení;

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Vám rádi poskytneme e-mailem na vyžádání na adrese: info@mobilesoft.eu.

Osobní údaje mohou být předány i subjektům se sídlem v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu Nařízení. Provozovatel v těchto případech uzavírá s dotyčnými příjemci standardní smluvní doložky osobních údajů schválené Evropskou Komisí, které mají za účel zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni, resp. povinni některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

 • Osobní údaje třetích osob

 

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců zákazníků či jiných obchodních partnerů Provozovatele a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Provozovatelem, popř. jiné údaje, které Provozovatel obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Provozovatel za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů Provozovatelem své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s Provozovatelem.

 

 • Doba zpracování osobních údajů

 

 

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy s Uživatelem Po dobu registrace Uživatele v rámci Služby
Plnění smlouvy s Pivovarem Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správce Maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním
Vyřizování požadavků Uživatelů Po dobu registrace Uživatele v rámci Služby

 

 • Zabezpečení a důvěrný charakter osobních údajů

 

Osobní údaje budou zajištěny takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením a předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

S ohledem na stav technologií, a to zejména těch obecně používaných v telekomunikačních sítích, nemůže Provozovatel zaručit zejména důvěrný charakter a ani ověření pravosti e-mailů, které Provozovateli zasíláte nebo které od něj dostáváte.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to pověřenými zaměstnanci Provozovatele a zaměstnanci pověřených zpracovatelů. 

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v příslušných IT systémech. Provozovatel přijal odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. 

Přístup do Vašeho Profilu je možný pouze po zadání osobního hesla. Je nezbytné, abyste nesdělovali přístupové údaje třetím osobám. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.

 

 • Práva subjektů údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte za podmínek stanovených v článku 15 až 21 Nařízení níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit.

Jedná se o právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; (iv) na omezení zpracování osobních údajů; (v) na přenositelnost údajů; (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo souhlas kdykoli odvolat. 

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup; 

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Provozovatel zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Provozovatel provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Provozovatel vymaže Vaše osobní údaje pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) zpracování je protiprávní; (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů; nebo (iv) výmaz Provozovateli ukládá povinnost vyplývající z právních předpisů. Provozovatel nevyhoví Vaší žádosti, pokud jí v tom brání některá z okolností uvedených v článku 17 odst. 3 Nařízení;

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, Provozovatel osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Provozovatel Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Provozovatel nebude moci Vaší žádosti vyhovět;

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. V případě, že Provozovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Provozovatel oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítne. O takovém postupu bychom Vás předem informovali.

Při realizaci Vašich výše uvedených práv se obracejte: 

 • dopisem na adresu sídla společnosti: Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec;
 • e-mailem na adresu: info@mobilesoft.eu. 

Provozovatel si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 Nařízení ověřit identitu/totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Provozovatele na výše uvedeném kontaktu.

 

Zásady byly naposledy aktualizovány dne 1.5.2019.